Premenné a ako ich používať

Čo sú to premenné 
Program na výpočet obvodu a obsahu obdĺžnika

S premennými sme sa už stretli v predchádzajúcom videu, keď sme od programu chceli, aby sa nás opýtal na naše meno a podľa toho nás pozdraviť. V tejto lekcií sa na pozrieme bližšie. 

Premenná je údaj, ktorý potrebujeme na to, aby program fungoval tak ako má, no dopredu nepoznáme jej hodnotu, preto ju nemôžeme rovno napísať do tela programu - tak ako tomu bolo v predošlej lekcií, kedy sa nás program najskôr opýtal na meno - nakoľko sa každý z nás volá inak (Janko, Maruška, ... ), nepoznáme ho dopredu a nevieme ho zapísať rovno do tela programu. Presne na toto slúžia premenné, do ktorých si túto hodnotu uložíme, keď ju zistíme. 
Aby sme mohli v programe používať premenné, musíme dať počítaču vedieť, koľko premenných budeme používať, ako sa budú volať a akého budú typu - či to budú čísla, slová, znaky, ... Tomuto sa hovorí deklarácia premenných a počítač ju potrebuje, aby si vedel dopredu zarezervovať v pamäti potrebné miesto, na uloženie hodnoty, ktorú jej priradíme. Deklaráciu robíme ešte pred telom programu - pred úvodným BEGIN. Začína sa slovkom var, čo je skratka pre variable - po anglicky premenná. Nasleduje názov premennej a označenie typu údajov, ktoré bude uchovávať. Zatiaľ budeme používať údajový typ Integer pre celé čísla, Real pre reálne čísla a String pre textový reťazec, s ktorým ste sa už stretli v predchádzajúcej lekcií. Ak by sme chceli napríklad zadeklarovať dve premenné, z ktorých jedna bude uchovávať celé číslo, čiže bude typu Integer, a bude sa volať A, a druhá bude textový reťazec, čiže String, s názvom meno, vyzeralo by to asi takto : 
var  A : Integer;
      meno : string;
Keď máme premenné zadeklarované, môžeme im v tele programu priradiť nejaké hodnoty (zodpovedajúce údajového typu, samozrejme). Priradenie hodnoty premennej znamená, že do nej vložíme hodnotu, ktorú má uchovávať. V Pascale na to slúžiť symbol " := " , čiže dvojbodka a znamienko rovná sa. Vyzerá to asi takto:  
A := 1 ;
meno := 'Vinfomatik ' ;

Tento zápis znamená, že premennej A sme priradili hodnotu 1 a premennej meno sme priradili slovo Vinfomatik - ale pozor ! Vinfomatik musíme napísať medzi apostrofy ' , nakoľko, z pohľadu počítača ide o priamu reč, ktorú mu zadávame. Apostrof napíšeme klávesovou skratkou Ctrl+Alt+39

Keď už máme nejakú teoretickú predstavu, čo sú to premenné, skúsme ich použiť v praxi :  

 

Iba pre úplnosť treba dodať, že okrem premenných môžeme používať aj konštanty. Konštanty svoju hodnotu, na rozdiel od premenných, nemenia - sú konštantné. Podobne ako premenné, môžu byť rôzneho typu - môže byť číselné, znakové, textový reťazec, ... 
Aj konštanty musíme programu zadeklarovať. Deklarácia konštánt začína slovkom const, čo je skratka pre constant (po anglicky konštanta), nasleduje zvolené meno konštanty, znamienko " = ", priradená hodnota a bodkočiarka na konci riadku. Ak bude konštantou textový reťazec, musíme ho, rovnako ako pri premenných, napísať medzi apostrofy , nakoľko z pohľadu počítača mu zadávame priamu reč, ktorú má iba zopakovať, keď ho vyzveme. V praxi to vyzerá asi takto : 

const 
A = 1;
meno = 
'Vinfomatik ' ;

 

slovníček : 

slovníček

 

Úlohy na precvičovanie : 

úlohy

Otestujete sa : 

Testík